lu  |  fr  |  en  |  de

   
HEEM  
MENTORING M-PROJ  
MENTEE  
MENTOR  
INSCRIPTIOUN  
ORGANISATIOUN &
PARTNER
TEAM  
KONTAKT  
PRIVACY POLICY  

Organisatioun an Direktioun vum Programm:


Ėnnerstėtzt vum CePAS:


Finanziell Partner:
Maison de l'Orientation


www.ardian.com
www.ubs.com


 

Organisatioun, Ėnnerstėtzung an finanziell Partner
Den Mentoring Programm M-ProJ – « Mentoring Professionnel pour les Jeunes » gėtt organiséiert vun der MCMC (Maison du Coaching Mentoring et Consulting) a.s.b.l., ėnnerstėtzt vum CePAS (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires) an vum SePAS (Service psycho-social et d'accompagnement scolaires) an deenen 8 deelhuelenden Lycéeėn. Den Programm gėtt finanzéiert vun der Maison de l'Orientation

KONTAKT

 


Den M-ProJ Mentoring Programm am Detail…