lu  |  fr  |  en  |  de

   
HEEM  
MENTORING M-PROJ  
MENTEE  
MENTOR  
INSCRIPTIOUN  
ORGANISATIOUN &
PARTNER
TEAM  
KONTAKT  
PRIVACY POLICY  

Organisatioun an Direktioun vum Programm:


Ënnerstëtzt vum CePAS:


Finanziell Partner:
Ardian Foundation
www.ardian.com


Fondation de France


 

Organisatioun, Ënnerstëtzung an finanziell Partner
Den Mentoring Programm M-ProJ – « Mentoring Professionnel pour les Jeunes » gëtt organiséiert vun der MCMC (Maison du Coaching Mentoring et Consulting) a.s.b.l., ënnerstëtzt vum CePAS (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires) an vum SePAS (Service psycho-social et d'accompagnement scolaires) an deenen 2 deelhuelenden Lycéeën. Den Programm gëtt finanzéiert vun der Ardian Foundation/Fondation de France, Frankräich.

KONTAKT

 


Den M-ProJ Mentoring Programm am Detail an déi 2 Lycéeën an der Stad Lëtzebuerg déi mat maachen…